Целта на курса на обучение е да подготви квалифицирани мениджъри за работа в различен тип международни компании и/или техните подразделения. Завършилите специалността „Международен бизнес и мениджмънт” могат да работят на ръководни позиции като:

- Международни бизнес анализатори;
- Мениджъри на международни компании;
- Маркетинг мениджъри на транснационални компании;
- Ръководители на фирмени звена;
- Мениджъри комуникации;
- Мениджъри продажби;
- Мениджъри човешки ресурси;
- Специалисти по международна търговия;
- Изпълнителни директори на компании в сферата на услугите и други.

Студентите могат да се включат към различни програми и курсове по мениджмънт и да получат възможност за работа в компании, за които са подготвили различни бизнес проекти по време на обучението си. Като алтернатива - студентите могат да стартират собствен бизнес или да започнат работа в международни компании като мениджъри в сферата на международната търговия, маркетинг, логистика, човешки ресурси и други, както и да разработват и реализират бизнес проекти.