Преди да започнете курса на обучение е важно:

 • да сте подготвени за предизвикателствата на британските стандарти за висше образовение;
 • да сте мотивирани да развивате международна кариера;
 •  да сте подготвени да прекарате един семестър във Великобритания (4 месеца);
 • да имате подходящите познания по английски език.

По време на курса на обучение е важно:

 • да можете ефективно да работите в екип.
 • да давате критична оценка, както на действията на колегите ви, така и на вашите собствени;
 • да сте готови да учите самостоятелно и да се подготвяте предварително с базова информация по материята на всяка лекция;
 • да владеете подходящ академичен стил на писане на английски език;
 • да можете да участвате активно в дискусии, дебати, семинари;

След завършване курса на обучение е необходимо да сте подготвени за:

 • вълнуваща кариера в международния бизнес;
 • демонстрация на вашите солидни знания в стратегическия организационен мениджмънт;
 • несравним достъп до световно признати компании.

Курсът по съвместната магистърска програма „Международен бизнес и мениджмънт“ съчетава интерактивно обучение, екипна дейност, дискусии, аналитични презентации и експериментално учене. Състои се от общо 13 модула. Включва и въвеждаща част, в която всеки студент получава наръчник, обясняващ подробно начина на  провеждане на курса и детайли относно различните модули по време на обучението. Освен посещаване на лекциите и участие в извънкласни дейности, по време на първите два семестъра, студентите трябва да участват активно в избора на тема за своята дисертация чрез индивидуални срещи с назначените им научни ръководители и обсъждане на изследователските идеи по време на Магистърския семинар. В трети семестър се посещават учебни занятия по модула „Изследователски методи“, който е специално създаден, за да подпомогне студентите в процеса на изготвяне на методологията за проекта и самата разработка на дисертацията. Четвъртият семестър е предназначен за довършване на дисертационния проект под наставничеството на научните ръководители в България.

Модулите включени в програмата „Международен бизнес и мениджмънт“ са представени както следва:

Първа година Изучаван модул ECTS credits
Семестър През първата година се провеждат следните модули в ИУ-Варна
1 Встъпителна част  (първите дни на октомври 2017) 0  
1 Магистърски семинар 10 1
1 Икономика и общество на ЕС 5 2
1 Международен икономикс 7,5 3
1 Английски език 7,5 4
2 Глобална бизнес среда 5 6
2 Международно предприемачество 5 7
2 Съвременни международни маркетингови стратегии 7.5 8
2 Английски език 12.5 9


 

Втора година Изучаван модул ECTS credits
Семестър В трети семестър следните модули се изучават в Нотингам:
3 Въвеждаща част (септември 2018) – присъствието е задължително 0  
3 Международен мениджмънт на човешките ресурси и информацията 10 10
3 Изследоватеслки методи 10 11
3 Глобално управление на веригите за доставка 10 12
3 Съвременни проблеми в Международния стратегически мениджмънт 15 13
1-4 Изследователска работа - дисертация 15 16
  Общо ECTS кредити 120  

Семестър 1 в ИУ-Варна (модулите се провеждат според графика от 02.10 – 29.12.2017г.)
Семестър 2 в ИУ-Варна (модулите се провеждат според графика от Февруари – Май 2018г.)
Семестър 3 в NTS (модулите се провеждат по график от Септември – Декември 2018г.)
Семестър 4 в ИУ-Варна (Февруари – Май 2019г. – изследователска дейност по дисертацията)

Студентите получават формално в писмен вид обратна връзка, придружаваща оценките по време на курса на обучение. Видът и съдържанието на обратната връзка зависят от начина на оценяване. Прилагат се два метода на оценяване:

 1. "Summative" – целта е да се оцени ученето и подготовката на студента в края на всеки модул чрез сравняването му по предварително зададени стандарти и критрии за оценяване. Това включва изпити, групови проекти, академични есета, изследователски проекти и др.
 2. "Formative" – целта е да се проследява ученето на студента и да се предоставя постоянна обратна връзка, която може да бъде използвана от преподавателите, за да подобрят разбирането на студентите и да спомогнат за повишаването на критично мислене и аналитичните и презентационните им умения. Този тип оценяване обикновено не е включен в крайната оценка на студентите, но им помага да определят ключовата си способност и областите, на които следва да наблегнат.

Като цяло, курсът на обучение дава възможност на студентите да бъдат част от по-голяма общност от съмишленици от ИУ-Варна и NTU, и най-вече – да придобият широк достъп до международни дейности. В допълнение, студентите могат да се възползват от огромна мрежа от възможности от страна на двете институции: бивши и настоящи колеги и преподаватели. Студентите от магистърската програма имат пряк контакт и черпят от опита и знанията на успели предприемачи и бизнес лидери, които допринасят с участието си в програмата като гост-лектори и ръководители.